Home

Sculpture News
Blog
Cv/Bio
Contact Svenska
Misc Search

Junk art metal sculptures by Johan P. Jonsson. Junk art metal sculpture Gathering, 17x27x27, in sheet-iron, brown, welded metal, junk iron, trash, welding wire

             Gathering, 17x27x27 cm - back to metal sculptures gallery
              (sheet-iron, brown, welded metal, brackets, weld art, welding rod)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker