Home

Sculpture News
Blog
Cv/Bio
Contact Svenska
Misc Search

Junk art sculpture ''The Machine, 24x28x17 cm - junk sculptures artist Johan P. Jonsson

             The Machine, 24x28x17 cm - back to metal sculptures gallery
              (piece of wood, can, nails, bolt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker