Junk metal sculpture ''Kiterunner I'', 28x82x8  cm - Johan Jonsson
Kiterunner I, 28x82x8 cm - tillbaka till skulpturerna

(oil barrell, led pencils, nails, welding filler, paint, screws)