Home

Sculpture News
Blog
Cv/Bio
Contact Svenska
Misc Search

Metal sculpture ''Fam.7, 21x41x14 cm - mixed media metal sculptures artist Johan P. Jonsson
              Fam.7, 21x41x14 cm - back to metal sculptures gallery
              (brace, sheet-metal, nails, welding filler, round iron)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker