Home

Sculpture News
Blog
Cv/Bio
Contact Svenska
Misc Search

Metal sculpture ''Boy II'', 18x36x34 cm - Johan Jonsson

             Boy II, 18x36x34 cm - back to metal sculptures gallery
              (nails, welding filler, matt light green acrylic paint)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker