Home

Sculpture News
Blog
Cv/Bio
Contact Svenska
Misc Search

Mixed media metal sculpture ''Birds'', 37x100x7 cm - JPJ

             Birds, 37x100x7 cm - back to metal sculptures gallery
              (O-girder, bucket, iron, sheet metal, nails, weld, paint, brown, rust)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker