Metal sculptures work: ''Baisse'', 24x70x23 cm cm - Johan P. Jonsson
Baisse, 24x70x23 cm - tillbaka till skulpturerna

(lead pencil, sheet-metal, blue iron saw blade, rust, magnet)