Metal sculpture ''+1 (Sideways)'', 27x44x33 cm - Johan Jonsson
+1 (Sideways), 27x44x33 cm - tillbaka till skulpturerna

(galvanized bucket, oil barrell, led pencils, magnet, nails, welding filler, paint)