Home

Sculpture News
Blog
Cv/Bio
Contact Svenska
Misc Search

Junk metal sculpture ''Kiterunner II'', 102x32x8 cm cm - Johan Jonsson

             Kiterunner II, 102x32x8 cm - back to metal sculptures gallery
              (oil barrell, blue paint, nails, welding filler, screws)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker